гъэсэхъуа


гъэсэхъуа

ямыгъасэу, ямущийуэ, щхьэрутIыпщу къэхъуа цIыху
избалованный, невоспитанный, выросший сам по себе, человек

Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр . 2014.